ALGEMENE VOORWAARDEN

KvK 08068429

Vestigingsnr. 000016495497

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FITSHAPE B.V. .

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Fitshape B.V. en koper/opdrachtgever, tenzij Fitshape B.V. het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk bevestigt.
 2. Koper/opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn koop c.q. opdracht en deze voorwaarden gelden automatisch voor alle vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door Fitshape B.V. zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van Fitshape B.V. zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Fitshape B.V. is dan ook op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Aangegeven prijzen zijn altijd nettobedragen en derhalve exclusief de verschuldigde belastingen.
 2. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, schriftelijk, mondeling, telefonisch, per e-mail of anderszins verstrekt met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan, maar hebben slechts een indicatieve betekenis. Fitshape B.V. garandeert niet dat de kenmerken en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn . Evenmin wordt Fitshape B.V. gebonden. Afwijkingen zijn in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 3. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 4. Overeenkomsten hoe ook genaamd komen tot stand op het moment dat een aanvaarding door koper/opdrachtgever door Fitshape B.V. schriftelijk wordt bevestigd dan wel op het moment dat Fitshape een aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De koper/opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de koper/opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Fitshape B.V. blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Fitshape B.V. de koper/opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Fitshape B.V. kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de koper/opdrachtgever.
 7. De overeenkomsten, gesloten met ondergeschikte personeelsleden van Fitshape B.V. die niet de vereiste bevoegdheid hebben, binden Fitshape B.V. niet.

Artikel 3 – Levering

 1. Fitshape B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
 2. De levering van de goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

– indien de goederen door of namens koper/opdrachtgever worden afgehaald of door de inontvangstneming van de goederen door koper/opdrachtgever;

– bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder;

– door een vervoermiddel van Fitshape B.V.: door de inontvangstneming van de goederen

door koper/opdrachtgever of door de aflevering aan het magazijn van koper/opdrachtgever.

 1. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
 2. De door Fitshape B.V. opgegeven of overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen.
 3. De levertijd vangt aan wanneer over alle details van de overeenkomst een akkoord is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Fitshape B.V. zijn gesteld en de eventueel overeengekomen (deel)betaling is ontvangen.
 4. Een afgesproken leveringstermijn wordt verlengd met de periode van vertraging die aan de zijde van Fitshape B.V. ontstaat als gevolg van het niet-voldoen van de koper/opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst met Fitshape B.V. voortvloeiende verplichting of van koper/opdrachtgever te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien koper/opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zal Fitshape B.V. deze gedurende een maand opslaan en koper / opdrachtgever binnen 10 werkdagen schriftelijk meedelen, dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald tegen contante betaling van het totale verschuldigde bedrag. Na ommekomst van de termijn van een maand is Fitshape B.V. gerechtigd weer vrij over de zaken te beschikken, onverminderd haar aanspraken jegens koper/opdrachtgever.
 6. Overschrijding van de leveringstermijn binnen redelijke grenzen, of indien koper/opdrachtgever van die overschrijding geen schade ondervindt, geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. In geval van niet-tijdige levering is Fitshape B.V. eerst in verzuim nadat koper/opdrachtgever Fitshape B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Fitshape B.V. daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen (leverings)termijn, doch tenminste 14 dagen.
 8. De koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer, kan slechts indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fitshape B.V. aanspraak maken op vergoeding van schade, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hoe dan ook zal deze vergoeding nimmer hoger zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag dat ziet op de niet, niet-tijdig of niet-volledig geleverde goederen.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op koper/opdrachtgever over, nadat koper/opdrachtgever al hetgeen hij ter zake de overeenkomst met Fitshape B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper/opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. Koper/opdrachtgever is verplicht en gehouden Fitshape B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 4. Indien de koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot betaling, niet nakomt dan wel Fitshape B.V. goede grond heeft te vrezen dat koper/opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is Fitshape B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In dat verband verleent de koper/opdrachtgever hierbij aan Fitshape B.V. of aan door Fitschape B.V. aan te wijzen derden onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om de plaatsen te betreden waar de goederen zich bevinden en die goederen mee terug te nemen.
 5. Fitshape B.V. is te allen tijde gerechtigd van de koper/opdrachtgever nadere zekerheidsstelling te vragen en haar prestaties op te schorten totdat deze zekerheid is verschaft.
 6. De koper/opdrachtgever, zijnde ondernemer, verplicht zich om op eerste verzoek van Fitshape B.V. er aan mee te werken dat op de door Fitshape B.V. geleverde goederen die door betaling in eigendom van koper/opdrachtgever zijn overgegaan een (stil)pandrecht wordt gevestigd ten behoeve van Fitshape B.V. Tot zekerheid van de nakoming van de vorderingen, waaronder begrepen toekomstige vorderingen, die Fitshape B.V. op koper/opdrachtgever mocht hebben op verkrijgen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle door Fitshape B.V. opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn behoudens andersluidende mededelingen exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen. Koper/opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Fitshape B.V. opgeeft of weergeeft en Fitshape B.V. in haar bevestiging aan koper/opdrachtgever meedeelt. Kennelijke schrijffouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fitshape B.V. worden gecorrigeerd.
 2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Fitshape B.V. geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van koper/opdrachtgever komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan koper/opdrachtgever op.
 3. Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of koper/opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6 – Vervoer

 1. Alle goederen/ worden franco geleverd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 2. In dit laatste geval reizen alle goederen vanaf het moment van verzenden vanaf de plaats van vestiging van Fitshape B.V. voor risico van de koper/opdrachtgever en deze dient zich steeds ter zake voorgenoemd risico deugdelijk te verzekeren.
 3. Indien, onverminderd het vorenstaande, op Fitshape B.V. enige aansprakelijk dienaangaande zou rusten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar zal worden uitgekeerd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Fitshape B.V. is slechts aansprakelijk voor schade indien de koper/opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Fitshape B.V..
 2. Indien Fitshape B.V. op grond van het voorgaande lid gehouden is tot schadevergoeding, dan wordt deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan koper/opdrachtgever in rekening is gebracht of het bedrag dat met koper/opdrachtgever is overeengekomen voor de goederen waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
 3. Fitshape B.V. is nimmer aansprakelijk voor door haar verkochte en/of ge- of verbruikte merkproducten waarvan de fabrikant bekend is of achterhaald kan worden. In die gevallen heeft de koper / opdrachtgever verhaal jegens deze oorspronkelijke fabrikant waaronder de ter zake eventueel geldende fabrieksgarantie.
 4. Koper/opdrachtgever is gehouden bij levering van de goederen direct te onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeenkomst (kwantiteit, kwaliteit, schade etc.). Klachten over de geleverde goederen of de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fitshape B.V. adequaat kan reageren, aan Fitshape B.V. te worden gemeld.
 5. Fitshape B.V. is niet aansprakelijk voor schade wanneer koper/opdrachtgever tot verwerking en/of doorlevering is overgegaan terwijl hij het gebrek of de schade door eenvoudige controle had kunnen constateren.
 6. Indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, hoe ook genaamd, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Koper/opdrachtgever heeft steeds de verplichting zich hiertegen te verzekeren.
 7. Koper/opdrachtgever is gehouden Fitshape B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fitshape B.V. mochten doen gelden.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Fitshape B.V. om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Fitshape B.V. kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Fitshape B.V. van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel, beperkende overheidsmaatregelen, waaronder ook begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen, oorlog en oorlogsgevaar.
 3. Ingeval van overmacht heeft Fitshape B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien Fitshape B.V. op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Fitshape B.V. schriftelijk aan de koper/opdrachtgever te kennen heeft gegeven op de ongedaan making aanspraak te willen maken.

Artikel 9 – Garantie

 1. Indien er op goederen/zaken garantie is gegeven, is die garantietermijn nooit langer dan een jaar onverminderd de toepasselijkheid van andere garanties.
 2. De door Fitshape B.V. geleverde producten gelden in elk geval als deugdelijk, indien de koper/opdrachtgever het geleverde product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Indien er sprake is van ondeugdelijke leverantie/prestatie heeft Fitshape B.V. het recht, ofwel het ondeugdelijk geleverde terug te nemen en de koper / opdrachtgever te crediteren, ofwel om tot reparatie over te gaan, ofwel tot herlevering over te gaan, zulks primair te bepalen door Fitshape B.V..
 4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, kleine gebreken die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper/opdrachtgever zelf, en/of gebreken die niet binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 4 aan Fitshape B.V. zijn gemeld vallen buiten de garantie.
 5. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel, ter vrije keuze van Fitshape B.V., van hetgeen door koper/opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van de aan de goederen te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
 6. Voor zaken met fabrieksgarantie geldt onverminderd het vorenstaande de door de door die fabriek gestelde garantiebepalingen. Zonodig en op verzoek van de koper/opdrachtgever, draagt Fitshape B.V. de rechten over, welke zij op de fabrikant in kwestie heeft.
 7. Indien ter zake voornoemde fabrieksproducten geen fabrieksgarantie van toepassing is, geeft Fitshape B.V. evenmin garantie.

Artikel 10 – Betaling, verplichtingen koper/opdrachtgever

 1. Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Koper/opdrachtgever dient te betalen zonder enige aftrek. Voor koper/opdrachtgever, zijnde ondernemer, heeft te gelden dat iedere verrekeningsbevoegdheid uit welken hoofde en om welke reden dan ook uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat bezwaren tegen de hoogte van de door Fitshape B.V. In rekening gebrachte facturen de betalingsverplichting van koper/opdrachtgever, zijnde ondernemer, niet opschort.
 4. Indien Fitshape B.V. voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper / opdrachtgever, geeft Fitshape B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen. Weigering van de koper / opdrachtgever om zekerheid te stellen, waaronder begrepen een al dan niet gebruikelijke vooruitbetaling, geeft Fitshape B.V. het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van Fitshape B.V. tot vergoeding van kosten schaden en interesse alsmede winstderving.
 5. Onverminderd het vorenstaande is Fitshape B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de levering, op te schorten, indien koper / opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, ook die ter zake van voorafgaande overeenkomsten en ook indien ter zake de onderhavige overeenkomst een vaste levertijd is overeengekomen. De vorderingen van Fitshape B.V. zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar , onverminderd het recht van Fitshape B.V. op vergoeding van de kosten, de schade en de rente welke Fitshape B.V. als gevolg hiervan lijdt en haar recht de nog niet betaalde maar wel geleverde goederen terug te vorderen.
 6. Reclames naar aanleiding van facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan Fitshape B.V. kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt de onderliggende (gedeelten van de) overeenkomst(en) correct weer te geven en door koper/opdrachtgever, zijnde ondernemer, te zijn goedgekeurd.
 7. Bij niet-tijdige betaling is koper/opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van Fitshape B.V. terstond opeisbaar en is koper/opdrachtgever aan Fitshape B.V. over het openstaande bedrag een maandelijks – waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend – te betalen rente van 1% verschuldigd, onverminderd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fitshape B.V. als gevolg van niet-nakoming door koper/opdrachtgever heeft moeten maken. Voorts is koper/opdrachtgever een bedrag van € 40.- aan administratiekosten verschuldigd.
 8. Indien de koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot betaling, niet nakomt dan wel Fitshape B.V. goede grond heeft te vrezen dat koper/opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is Fitshape B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In dat verband verleent de koper/opdrachtgever hierbij aan Fitshape B.V. of aan door Fitschape B.V. aan te wijzen derden onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om de plaatsen te betreden waar de goederen zich bevinden en die goederen mee terug te nemen.
 9. Fitshape B.V. is te allen tijde gerechtigd van de koper/opdrachtgever nadere zekerheidsstelling te vragen en haar prestaties op te schorten totdat deze zekerheid is verschaft.
 10. De koper/opdrachtgever, zijnde ondernemer, verplicht zich om op eerste verzoek van Fitshape B.V. er aan mee te werken dat op de door Fitshape B.V. geleverde goederen die door betaling in eigendom van koper/opdrachtgever zijn overgegaan een (stil)pandrecht wordt gevestigd ten behoeve van Fitshape B.V. Tot zekerheid van de nakoming van de vorderingen, anders dan die genoemd onder lid 1 van dit artikel, waaronder begrepen toekomstige vorderingen, die Fitshape B.V. op koper/opdrachtgever mocht hebben op verkrijgen.

11. Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Fitshape B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. Alle door Fitshape B.V. aan koper/opdrachtgever verstrekte stukken, zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc. blijven eigendom van Fitshape B.V. en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper/opdrachtgever voor het doel waarvoor deze aan koper/opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Deze stukken mogen door koper/opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitshape B.V., niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. In geval van ongeoorloofd gebruik door koper/opdrachtgever van de stukken als hiervoor bedoeld, verbeurt koper/opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per overtreding, onverminderd de overige rechten van Fitshape B.V., waaronder die op volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende stukken.
 4. De koper/opdrachtgever garandeert Fitshape B.V. dat op alle door hem aangeleverde stukken, zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., geen rechten van derden rusten. Fitshape B.V. wordt door de koper/opdrachtgever volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden terzake. Indien en voor zover Fitshape B.V. door derden ter zake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Fitshape B.V. ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de koper/opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Fitshape B.V. en koper/opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes van Fitshape B.V., is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Fitshape B.V. is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met rechtsverhoudingen waarbij Fitshape B.V. is betrokken, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fitshape B.V. de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

0